สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กชายพชรพงศ์พล  รามณี
 
1. นางจรรยา  นามวงศ์
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายชนาเทพ  ห่อทอง
2. เด็กชายธนวัตน์  ผิวดี
3. เด็กชายธีรเดช  วรพุฒ
 
1. นายสมพัด  มาลีแก้ว
2. นายสมศักดิ์  นาเหนือ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 79.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีไทย
2. เด็กหญิงธนวันต์  สิงห์ชู
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เจริญไข
 
1. นางพณีวรรณ  คำทอง
2. นางยุวดี  ทองคำ