สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา" สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรธวัล  ศูนย์กลาง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เพิ่มมี
 
1. นางวริยา  นิยมทอง
2. นางจารุณี  บรรลือทรัพย์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคัชรินทร์  ประเสริฐดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุกพราว
3. เด็กหญิงพันนิตา  ก่อแก้ว
4. เด็กชายวีรนิจ  เติมงาม
5. เด็กชายสรอินทร์  สายกระสุน
6. เด็กหญิงสิริอร  เดชฉิมพลี
7. เด็กชายสุทธิลักษณ์  มานพวาทีกุล
8. เด็กหญิงอรอุมา  ขันทอง
 
1. นางนงนุช  จิตหาญ
2. นางสาวจีรนันท์  ปัญญาเหลือ
3. นายชาติ  ตะเคียนราม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงนริศรา   คำแพง
2. เด็กหญิงมนสิชา  รัมพณีนิล
 
1. นายสมศักดิ์  นาเหนือ
2. นางสมคิด  ทองเถาว์