สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  พิลึก
 
1. นางสุดารัตน์  เสาวโค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฐาปนี  สมานโสร์
2. เด็กหญิงณภัทรภรณ์  ตรงเที่ยง
3. เด็กหญิงอังคณา  สมานโสร์
 
1. นางสุดารัตน์  เสาวโค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติยา  สารเพชร
2. เด็กหญิงธนาพร  ศรีอุบล
 
1. นางสุดารัตน์  เสาวโค
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงเนตรชนก  เยรัมย์
 
1. นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิตร  ทุนนาม
2. เด็กหญิงสุพิฌาย์  จันทรมนตรี
3. เด็กหญิงเนตรชนก  กระจงรัมย์
 
1. นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์
2. นางสาวสุวิณา  บัวเชย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ธูปจันทึก
2. เด็กชายเจษฎา  คำภานุ
 
1. นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์
2. นางสาวสุวิณา  บัวเชย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวรพรรณ  ทรงสะดี
 
1. นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฐิติมา  สมานโสร์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง
3. เด็กหญิงสิริกานต์  ผลสมหวัง
 
1. นางใขสี  สมานสวน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉันศิศา  ศิริสำราญ
2. เด็กหญิงลิสสา  เวสมูลา
3. เด็กหญิงสุนันทา  นิยมสวน
 
1. นางใขสี  สมานสวน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูรินทร์  ศรีนาจวา
2. เด็กชายเดชาพล  จันทร์ฝอย
 
1. นางนาวี  สมใจหวัง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายฉัตรชัย  การะเวก
2. เด็กชายมงคล  ประทุม
 
1. นางนาวี  สมใจหวัง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัณณทัต  บุตรสาลี
2. เด็กชายเอนก  แจ่มจันทร์
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.98 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายติณณภพ  ลอดทอง
2. เด็กชายพัชรพล  สาคร
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  คำศรีพล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ว่าไทย
3. เด็กหญิงศศิธร  พูนสันเทียะ
4. เด็กหญิงสุธิดา  ลอดทอง
5. เด็กหญิงอทิตยา  ประดับ
 
1. นายวิสิทธิ์   สุขยานุดิษฐ์
2. นายวิทวัส  เหมือนใจ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุชาครีย์  กิ่งแก้ว
 
1. นางทิพวรรณ  ปัญญาเหลือ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจันทร์สิดา  ดำเนินงาม
2. เด็กหญิงอลิสา  ยิ่งทุนดี
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์
2. นางสาวรัตนา  ฉุยฉาย
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สายแสงจันทร์
2. เด็กชายสิทธิพล  วัดตรง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุนทรสุจริต
 
1. นายเอนก  ลายทอง
2. นางสาวมุกดา  กระแสโท