สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงเนตรชนก  เยรัมย์
 
1. นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงวรพรรณ  ทรงสะดี
 
1. นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายภูรินทร์  ศรีนาจวา
2. เด็กชายเดชาพล  จันทร์ฝอย
 
1. นางนาวี  สมใจหวัง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.98 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายติณณภพ  ลอดทอง
2. เด็กชายพัชรพล  สาคร
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์