สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงฐาปนี  สมานโสร์
2. เด็กหญิงณภัทรภรณ์  ตรงเที่ยง
3. เด็กหญิงอังคณา  สมานโสร์
 
1. นางสุดารัตน์  เสาวโค
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ธูปจันทึก
2. เด็กชายเจษฎา  คำภานุ
 
1. นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์
2. นางสาวสุวิณา  บัวเชย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฐิติมา  สมานโสร์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง
3. เด็กหญิงสิริกานต์  ผลสมหวัง
 
1. นางใขสี  สมานสวน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายฉัตรชัย  การะเวก
2. เด็กชายมงคล  ประทุม
 
1. นางนาวี  สมใจหวัง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงจันทร์สิดา  ดำเนินงาม
2. เด็กหญิงอลิสา  ยิ่งทุนดี
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์
2. นางสาวรัตนา  ฉุยฉาย