สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันรม สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิตร  ทุนนาม
2. เด็กหญิงสุพิฌาย์  จันทรมนตรี
3. เด็กหญิงเนตรชนก  กระจงรัมย์
 
1. นายปิยะราษฎร์  แก้วสมุทร์
2. นางสาวสุวิณา  บัวเชย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัณณทัต  บุตรสาลี
2. เด็กชายเอนก  แจ่มจันทร์
 
1. นายวรวุฒิ  พิสุทธิ์สกุลศิลป์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  คำศรีพล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ว่าไทย
3. เด็กหญิงศศิธร  พูนสันเทียะ
4. เด็กหญิงสุธิดา  ลอดทอง
5. เด็กหญิงอทิตยา  ประดับ
 
1. นายวิสิทธิ์   สุขยานุดิษฐ์
2. นายวิทวัส  เหมือนใจ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุชาครีย์  กิ่งแก้ว
 
1. นางทิพวรรณ  ปัญญาเหลือ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงน้ำฝน  สายแสงจันทร์
2. เด็กชายสิทธิพล  วัดตรง
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุนทรสุจริต
 
1. นายเอนก  ลายทอง
2. นางสาวมุกดา  กระแสโท