สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายจิรายุ  ภูมิแสง
 
1. นางสาวอัษฎาพร  ลาสนาม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภางาม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงสุริยะ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เกษรชื่น
4. เด็กหญิงชุติมาพร  เกษรชื่น
5. เด็กหญิงนิศากร  เกษรชื่น
6. เด็กหญิงปณิตา  สมแก้ว
7. เด็กหญิงพรรณีย์  บุญทัน
8. เด็กหญิงพัชรินทร์  วิชุมา
9. เด็กหญิงรพีพรรณ  สิมาจารย์
10. เด็กหญิงราชธิดา  เพชรสีสุข
11. เด็กหญิงศิรินภา  สิมาจารย์
12. เด็กหญิงศุทธหทัย  บุญไทย
13. เด็กหญิงสรัลรัตน์  บุญทูล
14. เด็กหญิงสุนิสา  เสริมแก้ว
15. เด็กหญิงเจนจิรา  กรึงไกร
 
1. นางปัณณิกา  ผมงาม
2. นางพรทรัพย์  ขันอาษา
3. นางสาวอภิชชญา  อุรา
4. นางสาวชนิดา  ไชยศร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กชายราชวัตร  เพชรสีสุข
 
1. นายสมาน  สาลีบุตร