สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจินตนา  มุ่งมาตร
2. เด็กหญิงชลมาศ  เอี่ยมโอ
3. เด็กชายวรพล  โสภา
 
1. นางสาวเอกลักษณ์  บูรณะ
2. นางสาววิไลวรรณ  เกลียวเพียร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 10 1. เด็กชายกล้ารัก  แสนกล้า
2. เด็กชายณวฤนท์  อินทร์หมอ
3. เด็กหญิงอริสา  จันทร์ดาศรี
 
1. นายสุรขัย  งามชื่น
2. นายวิมล  สาธร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชมภัค  ชอบรัมย์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เกิดดี
 
1. นายสุรขัย  งามชื่น