สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 58.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธนินท์ธร  กิ่งเกตุ
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพราวนภา  น้อยมิ่ง
 
1. นางศิริสุข  ลิ้มสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสิริกานดา  สืบเพ็ง
 
1. นางศิริสุข  ลิ้มสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  จินดาศรี
2. เด็กหญิงปณิดา  ศาลางาม
3. เด็กหญิงปทิตตา  ศาลางาม
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
2. นางสาววิไลวรรณ  เกลียวเพียร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนภภัสสร  เสียงจินดารัตน์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เกลียวเพียร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเมธินี  ประดับศรี
 
1. นางสาวนุศรา  ทองศรี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจินตนา  มุ่งมาตร
2. เด็กหญิงชลมาศ  เอี่ยมโอ
3. เด็กชายวรพล  โสภา
 
1. นางสาวเอกลักษณ์  บูรณะ
2. นางสาววิไลวรรณ  เกลียวเพียร
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 10 1. เด็กชายกล้ารัก  แสนกล้า
2. เด็กชายณวฤนท์  อินทร์หมอ
3. เด็กหญิงอริสา  จันทร์ดาศรี
 
1. นายสุรขัย  งามชื่น
2. นายวิมล  สาธร
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชมภัค  ชอบรัมย์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เกิดดี
 
1. นายสุรขัย  งามชื่น
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เชิดกลิ่น
2. เด็กหญิงมินตรา   สาระเดช
3. เด็กหญิงรัตน์ติกาน  พิบูลย์พงษ์
4. เด็กหญิงวิภาวี  ปิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงสุภิสรา  พรหมบุตร
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
2. นางสาววิไลวรรณ  เกลียวเพียร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกีรตยา  กั้วพิศมัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขันละ
3. เด็กหญิงธิดาพร  เอียนไธสง
4. เด็กหญิงภิญญดา  อุตตราศรี
5. เด็กหญิงวรัญญา  แสวงสุข
 
1. นางสาวเอกลักษณ์  บูรณะ
2. นางสกุลรัตน์  บาตร์โพธิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงมนัสวี  อาจเดช
 
1. นางอุษา  รุ่งเรือง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายทิมทับทอง  บุญเลิศ
 
1. นายประเวส  ธนภัทรดิลก
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  แรงกล้า
 
1. นายประเวส  ธนภัทรดิลก
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ปานทอง
 
1. นายประเวส  ธนภัทรดิลก
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บำเพ็ญกุล
2. เด็กชายกิตติพล  ใจกล้า
3. เด็กชายจารุวัฒน์  บูรณ์เจริญ
4. เด็กหญิงดวงดาว  บูรณะ
5. เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  สติภา
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขเลิศ
7. เด็กหญิงสิรินภา  แสดใหม่
8. เด็กหญิงสุนิษา  สายบุตร
9. เด็กชายอดิศร  ศรีพรหม
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสวงสุข
11. เด็กหญิงอุษณียาห์  เกิดดี
 
1. นางถนอมทรัพย์  สวยรูป
2. นางสาวนิลเนตร  ยอดเพชร
3. นางสุภิญญา  กระจายศรี
4. นางธวีลรีตน์  จุฬารี
5. นางสุภาพร  งามเลิศ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายณภัทร  ปิดกระโทก
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  น้อยมิ่ง
 
1. นางสาวสุจีรนุช  งามชื่น
2. นายวัฒนา  เจียวรัมย์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎากร  สุขแสวง
2. เด็กชายตนุภัทร  สมานมิตร
3. เด็กชายวชิรกร  อ่อนวันนา
 
1. นายสุรชัย  งามชื่น
2. นางสกุลรัตน์  บาตร์โพธิ์
 
19 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงพิชญา  บุญมาก
3. เด็กหญิงวิภาสินี  สีลาตรี
 
1. นายสุรชัย  งามชื่น
2. นายทองจันทร์  สามิบัติ