สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 58.5 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธนินท์ธร  กิ่งเกตุ
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนภภัสสร  เสียงจินดารัตน์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เกลียวเพียร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจินตนา  มุ่งมาตร
2. เด็กหญิงชลมาศ  เอี่ยมโอ
3. เด็กชายวรพล  โสภา
 
1. นางสาวเอกลักษณ์  บูรณะ
2. นางสาววิไลวรรณ  เกลียวเพียร