สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจอมพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพราวนภา  น้อยมิ่ง
 
1. นางศิริสุข  ลิ้มสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.75 ทอง 10 1. เด็กชายกล้ารัก  แสนกล้า
2. เด็กชายณวฤนท์  อินทร์หมอ
3. เด็กหญิงอริสา  จันทร์ดาศรี
 
1. นายสุรขัย  งามชื่น
2. นายวิมล  สาธร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เชิดกลิ่น
2. เด็กหญิงมินตรา   สาระเดช
3. เด็กหญิงรัตน์ติกาน  พิบูลย์พงษ์
4. เด็กหญิงวิภาวี  ปิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงสุภิสรา  พรหมบุตร
 
1. นางธนิดา  แสงเพ็ง
2. นางสาววิไลวรรณ  เกลียวเพียร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกีรตยา  กั้วพิศมัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  ขันละ
3. เด็กหญิงธิดาพร  เอียนไธสง
4. เด็กหญิงภิญญดา  อุตตราศรี
5. เด็กหญิงวรัญญา  แสวงสุข
 
1. นางสาวเอกลักษณ์  บูรณะ
2. นางสกุลรัตน์  บาตร์โพธิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายทิมทับทอง  บุญเลิศ
 
1. นายประเวส  ธนภัทรดิลก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายณัฏฐกรณ์  แรงกล้า
 
1. นายประเวส  ธนภัทรดิลก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ปานทอง
 
1. นายประเวส  ธนภัทรดิลก
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายณภัทร  ปิดกระโทก
2. เด็กหญิงอาภาศิริ  น้อยมิ่ง
 
1. นางสาวสุจีรนุช  งามชื่น
2. นายวัฒนา  เจียวรัมย์
 
9 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทร์งาม
2. เด็กหญิงพิชญา  บุญมาก
3. เด็กหญิงวิภาสินี  สีลาตรี
 
1. นายสุรชัย  งามชื่น
2. นายทองจันทร์  สามิบัติ