สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจบก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงนฤมล  เขียวสูงเนิน
2. เด็กชายวีระศักดิ์  ใจเย็น
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  เมนะเนตร
 
1. นางวิไล  ลาภจิตร
2. นายนัฏฐพร  หายทุกข์
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงโสภาพรรณ  พันธ์สง่า
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.5 ทอง 9 1. เด็กชายสนธยา  หมุนลี
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.4 ทอง 8 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงศรี
2. เด็กชายธีระพัฒษ์  ดาศรี
3. เด็กชายปฏิวัติ  บุญเลิศ
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
2. นางสาวกัญญาภัค  โพธิ์แก้ว
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 6 1. เด็กชายชัยพร  อินผิว
2. เด็กชายนันทพงษ์  บ่อกลาง
3. เด็กชายสราวุฒิ  ดวงเกตุ
 
1. นางพิกุล  เกลียวทอง
2. นายนัฏฐพร  หายทุกข์