สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กชายสัตถาวุฒิ  งามแยะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรปรียา  ยืนยง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภโชค  บันเทิงใจ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กระแสโสม
2. เด็กชายศุภโชค  บันเทิงใจ
3. เด็กหญิงสุริษา  บุญมาก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายตะวัน  ก่อแก้ว
 
1. นางสาวสิริมา  นับถือดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายจิรภัทร  แสงสุกใส
2. เด็กชายธีรภัทร  เจนถูกใจ
3. เด็กชายประเสริฐทรัพย์  เรียบร้อย
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ทองใบ
2. นายพิชิต  พ่อค้า
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายมิถุนา  บุญมาก
2. เด็กชายอัครพงษ์  หอมขจร
 
1. นายธนพงษ์  เดชารักษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงทักษพร  พะวัคทะ
2. เด็กชายนวพล  บุญมาก
 
1. นางประภาณิช  บูรณ์เจริญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสมฤดี  มั่นยืน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรณภษา  บุญมาก
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิตา  ชิดชอบ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ก่อแก้ว
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ก่อแก้ว
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ดาทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกานดา  อดใจ
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเวนิกา  สุขใจ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอโนทัย  บุญมาก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรอนงค์  เจริญศิริ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิภาววี  ยืนยง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เจริญศิริ
 
1. นายธนพงษ์  เดชารักษ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริพร  กระแสโสม
2. เด็กหญิงอรปรียา  ยืนยง
 
1. นายธนพงษ์  เดชารักษ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญมาก
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  โต๊ะงาม
3. เด็กชายธวัชชัย  พะนิรัมย์
 
1. นายพิชิต  พ่อค้า
2. นางสาวสุธาทิพย์  ทองใบ
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายก้องเกียรติ  บุญมาก
2. เด็กชายธนากร  จันทรา
3. เด็กชายปริญญา  วิเศษรัมย์
 
1. นายธนพงษ์  เดชารักษ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สายกระสุน
 
1. นางประภาณิช  บูรณ์เจริญ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายจักรพันธ์  วิระทูล
2. เด็กชายพีรภัทร  กุลัตถ์นาม
 
1. นางประภาณิช  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวบุหลัน  พะนิรัมย์