สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 74.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรัชญา  กระแสโสม
2. เด็กชายศุภโชค  บันเทิงใจ
3. เด็กหญิงสุริษา  บุญมาก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายจิรภัทร  แสงสุกใส
2. เด็กชายธีรภัทร  เจนถูกใจ
3. เด็กชายประเสริฐทรัพย์  เรียบร้อย
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ทองใบ
2. นายพิชิต  พ่อค้า
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงสมฤดี  มั่นยืน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรรณภษา  บุญมาก
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงศิริพร  กระแสโสม
2. เด็กหญิงอรปรียา  ยืนยง
 
1. นายธนพงษ์  เดชารักษ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สายกระสุน
 
1. นางประภาณิช  บูรณ์เจริญ