สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงทักษพร  พะวัคทะ
2. เด็กชายนวพล  บุญมาก
 
1. นางประภาณิช  บูรณ์เจริญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิตา  ชิดชอบ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ก่อแก้ว
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ดาทอง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกานดา  อดใจ
 
1. นายสุขสันต์  มะลิซ้อน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเวนิกา  สุขใจ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอโนทัย  บุญมาก
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิภาววี  ยืนยง
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เจริญศิริ
 
1. นายธนพงษ์  เดชารักษ์
2. นางจันทร์เพ็ญ  เจริญศิริ