สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์กลิ่น
 
1. นางนันทนา  ดีล้อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรี  จิตแม้น
2. เด็กหญิงอทิตยา  ทองแบน
 
1. นางเพ็ญชิต  แข่งขัน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุรปัญญา   อุดมดัน
 
1. นายมานะ  ดีล้อม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปรีชา  จันทร์สีดา
 
1. นายมานะ  ดีล้อม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยา  ศัตรูพินาศ
2. เด็กชายภานุมาศ  ทองเลิศ
3. เด็กหญิงอมรพันธุ์  แถบดี
 
1. นางกัญชริญา  ตรงคำนึง
2. นางกัญชริญา  ตรงคำนึง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  สวนงาม
2. เด็กชายธรรมนูญ  สมานมิตร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขวัญดี
4. เด็กชายปริญญา  พูนสกุล
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทร์ชู
 
1. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
2. นางสาวเสาวลีย์  มียิ่ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คงภักดี
 
1. นายปาริเชษฐ์  เชิดกลิ่น
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เจนถูกใจ
 
1. นายปาริเชษฐ์  เชิดกลิ่น
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงมณฑิตา  สำรวมจิตร
 
1. นายปาริเชษฐ์  เชิดกลิ่น
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กชายนครินทร์  จัตวานิล
2. เด็กชายรพีภัทร  อินทรัมย์
3. เด็กชายอนุชา  โยยรัมย์
 
1. นายปาริเชษฐ์  เชิดกลิ่น
2. นางเพ็ญชิต  แข่งขัน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนตรี  หาญเหี้ยม
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิยดา  เรือนไทย
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
2. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
3. เด็กชายศุภโชค  บทสันเที๊ยะ
4. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดวงจันทร์
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
2. นายธนพล  ยิ่งมีมา
3. นายอภิชาต  เจริญรัมย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87.71 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ศัตรูพินาศ
2. เด็กหญิงกัลย์สิริ  เชื้อเขตร์กิจ
3. เด็กหญิงจันทิมา  สกุลเดียว
4. เด็กชายชนะศักดิ์  นาดี
5. เด็กชายณัเศรษฐ์  ทองสุข
6. เด็กหญิงดารารัตน์  คำสายพรม
7. เด็กหญิงธนพร  จันทร์เทศ
8. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจนถูกใจ
9. เด็กชายธีรภัทร  วงนคร
10. เด็กหญิงนันทกาญจน์  บุญสมาน
11. เด็กหญิงนุชรี  โพธิ์ศรี
12. เด็กหญิงปวีณา  หัตรัตไชย
13. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
14. เด็กชายพิพัฒน์  ยืนยง
15. เด็กหญิงพิยดา  จวงจันทร์
16. เด็กชายภานุพงษ์  หมึกศรี
17. เด็กหญิงมัสยา  สีดามาตย์
18. เด็กหญิงมินตรา  ไม่ลืม
19. เด็กหญิงลลิตา  งามแยะ
20. เด็กหญิงวรรณษา  ทรงชาติ
21. เด็กชายวรายุส  ชินแก้ว
22. เด็กหญิงศิริพร  พรหมเป็นสุข
23. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
24. เด็กชายศุภโชค  บทสันเทียะ
25. เด็กชายสมพร  เปรียบสม
26. เด็กหญิงสมฤทัย  ศัตรูพินาศ
27. เด็กหญิงสุดา  พรหมเป็นสุข
28. เด็กหญิงสุทธินันท์  ศัตรูพินาศ
29. เด็กหญิงสุภาวดี  จ่ายพิมพ์
30. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
31. เด็กหญิงอภิญญา  ทรงศรี
32. เด็กหญิงอรนิภา  แสงจันทร์
33. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สังเกตกิจ
34. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดวงจันทร์
35. เด็กหญิงเบญญาภา  ไม่ลืม
 
1. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
2. นายชานนท์  คงมั่น
3. นายพัชร์ธนันทร์  ศรีโกตะเพชร
4. นางสาวเสาวลีย์  มียิ่ง
5. นางสาวน้ำฝน  นามปัญญา
6. นายธนพล  ยิ่งมีมา
7. นายอภิชาต   เจริญรัมย์
8. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.17 ทอง 6 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ลินิจันทร์
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิยะดา  จบไตรเภท
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนะศักดิ์  นาดี
2. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ทองสุข
3. เด็กหญิงทิตา  ชาติภูมิ
4. เด็กชายภานุพงษ์  หมึกศรี
5. เด็กหญิงวิยดา  เรือนไทย
6. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
7. เด็กชายศุภโชค  บทสันเที๊ยะ
8. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สังเกตุกิจ
9. เด็กหญิงเบญญาภา  ไม่ลืม
10. เด็กชายเมธา  ชัยนาม
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
2. นายอภิชาต  เจริญรัมย์
3. นายธนพล  ยิ่งมีมา
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายคมชาญ  โสมาพูน
2. เด็กชายจักรพงษ์  วานุนาม
3. เด็กหญิงฐานิสา  คอแก้ว
4. เด็กหญิงนภัสสร  พาสนุก
5. เด็กชายปริญญา  ปิดตังนาโพธิ์
6. เด็กหญิงพรรณิษา  ทรงศรี
7. เด็กชายพิทวัส  แก้วกาญจน์
8. เด็กหญิงหฤดี  สุดคนึง
9. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อินทร์จันทร์
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรือนไทย
 
1. นางน้ำฝน  นามปัญญา
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายมงคล  ภาสดา
2. เด็กชายวสุธร  สกุลชาติ
 
1. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายชูเกียรติ  จันทร์สีดา
2. เด็กชายทศพล  ไม่ลืม
 
1. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายธวัฒชัย  อุ่นคำ
2. เด็กหญิงอานิพร  สิงห์คะนอง
 
1. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์