สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์กลิ่น
 
1. นางนันทนา  ดีล้อม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนพร  สวนงาม
2. เด็กชายธรรมนูญ  สมานมิตร
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขวัญดี
4. เด็กชายปริญญา  พูนสกุล
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  อินทร์ชู
 
1. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
2. นางสาวเสาวลีย์  มียิ่ง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 80.67 ทอง 4 1. เด็กชายนครินทร์  จัตวานิล
2. เด็กชายรพีภัทร  อินทรัมย์
3. เด็กชายอนุชา  โยยรัมย์
 
1. นายปาริเชษฐ์  เชิดกลิ่น
2. นางเพ็ญชิต  แข่งขัน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมนตรี  หาญเหี้ยม
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิยดา  เรือนไทย
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
2. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
3. เด็กชายศุภโชค  บทสันเที๊ยะ
4. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดวงจันทร์
 
1. นายชานนท์  คงมั่น
2. นายธนพล  ยิ่งมีมา
3. นายอภิชาต  เจริญรัมย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87.71 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ศัตรูพินาศ
2. เด็กหญิงกัลย์สิริ  เชื้อเขตร์กิจ
3. เด็กหญิงจันทิมา  สกุลเดียว
4. เด็กชายชนะศักดิ์  นาดี
5. เด็กชายณัเศรษฐ์  ทองสุข
6. เด็กหญิงดารารัตน์  คำสายพรม
7. เด็กหญิงธนพร  จันทร์เทศ
8. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจนถูกใจ
9. เด็กชายธีรภัทร  วงนคร
10. เด็กหญิงนันทกาญจน์  บุญสมาน
11. เด็กหญิงนุชรี  โพธิ์ศรี
12. เด็กหญิงปวีณา  หัตรัตไชย
13. เด็กชายพนา  ผูกแก้ว
14. เด็กชายพิพัฒน์  ยืนยง
15. เด็กหญิงพิยดา  จวงจันทร์
16. เด็กชายภานุพงษ์  หมึกศรี
17. เด็กหญิงมัสยา  สีดามาตย์
18. เด็กหญิงมินตรา  ไม่ลืม
19. เด็กหญิงลลิตา  งามแยะ
20. เด็กหญิงวรรณษา  ทรงชาติ
21. เด็กชายวรายุส  ชินแก้ว
22. เด็กหญิงศิริพร  พรหมเป็นสุข
23. เด็กชายศุภวิทย์  ไม่ลืม
24. เด็กชายศุภโชค  บทสันเทียะ
25. เด็กชายสมพร  เปรียบสม
26. เด็กหญิงสมฤทัย  ศัตรูพินาศ
27. เด็กหญิงสุดา  พรหมเป็นสุข
28. เด็กหญิงสุทธินันท์  ศัตรูพินาศ
29. เด็กหญิงสุภาวดี  จ่ายพิมพ์
30. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วฤทธิ์
31. เด็กหญิงอภิญญา  ทรงศรี
32. เด็กหญิงอรนิภา  แสงจันทร์
33. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สังเกตกิจ
34. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดวงจันทร์
35. เด็กหญิงเบญญาภา  ไม่ลืม
 
1. นายธนศิลป์  จงมั่งคั่ง
2. นายชานนท์  คงมั่น
3. นายพัชร์ธนันทร์  ศรีโกตะเพชร
4. นางสาวเสาวลีย์  มียิ่ง
5. นางสาวน้ำฝน  นามปัญญา
6. นายธนพล  ยิ่งมีมา
7. นายอภิชาต   เจริญรัมย์
8. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.17 ทอง 6 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ลินิจันทร์
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงวิยะดา  จบไตรเภท
 
1. นางกีรติญา  มะลิซ้อน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายมงคล  ภาสดา
2. เด็กชายวสุธร  สกุลชาติ
 
1. นางสาวอนงนาฎ  ศักดิ์ศรีจันทร์