สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงนุชวรา  โพนสีสม
2. เด็กหญิงรุจิภา  เสาวัน
3. เด็กหญิงอรนิชา  ปัญญาแหลม
4. เด็กหญิงอุษา  รัตเสมอ
5. เด็กหญิงโสภิตนภา  แจ่มใส
 
1. นางปานฤทัย  บุญสอน
2. นางสุทธิกานต์  แผงตัน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  จันทร์เทศ
2. นางสาวทัศวรรณ  ค้ำคูณ
3. นางสาวมานิดา  พิศวงขวัญ
4. นางสาวลิติศร  โคคร
5. นายเอกชัย  สังขมิตร
 
1. นายธีรศักดิ์  เจริญชัย
2. นางอัมพร  สมสุระ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรสุดา  งามนุช
 
1. นายธีรศักดิ์  เจริญชัย
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. นางสาวภาวิณี  สมบูรณ์
2. นางสาวเพชรา  แซแต้
 
1. นายปิยวิทย์  กันนุฬา
2. นายธีระพงศ์  รัศมีสุกใส
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นายมิ่งมงคล  สันตวง
 
1. นางปุณยวีร์  เจริญสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมิกา  เนินแก้ว
 
1. นางอัมพร   สมสุระ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมิกา  เนินแก้ว
 
1. นางอัมพร   สมสุระ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมิ่งมงคล  สันตวง
 
1. นางปุณยวีร์  เจริญสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรสุดา  งามนุช
 
1. นายเกชา  สมานไทย
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  เหมหงษ์
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  แว่นดี
3. เด็กชายปัญญวัฒน์  สินมาก
4. เด็กหญิงปิยพร  นุเคราะห์
5. เด็กหญิงวรรณิษา  ภิญโย
6. เด็กหญิงศริวรรณ  บุญสม
7. เด็กชายศักรินทร์  บุญจันทร์
8. เด็กชายสุระชาติ  โสดาจันทร์
9. เด็กชายอศราวุฒน์  ชาปัญญา
10. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พันเพชร
 
1. นายสันติชัย  จันทราช
2. นางสาวสาริณี  ไหมทอง
3. นางสาวมยุรี  แว่นดี
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ประสานรัตน์
2. นายณัฐภัทร  ประทุม
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ดีพร้อม
4. เด็กหญิงอภัสรา  ทองปลิว
5. นายอานุภาพ  เรือนมุมทอง
 
1. นายสันติชัย  จันทราช
2. นางสุทธิกานต์  แผงตัน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรา  จันทร์เทศ
2. เด็กชายอภิศักดิ์  บุญร่วม
 
1. นายชานนท์  ผมงาม
2. นายพีระภาพ  คำแก้ว