สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกลำดวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  จันทร์เทศ
2. นางสาวทัศวรรณ  ค้ำคูณ
3. นางสาวมานิดา  พิศวงขวัญ
4. นางสาวลิติศร  โคคร
5. นายเอกชัย  สังขมิตร
 
1. นายธีรศักดิ์  เจริญชัย
2. นางอัมพร  สมสุระ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรสุดา  งามนุช
 
1. นายธีรศักดิ์  เจริญชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมิกา  เนินแก้ว
 
1. นางอัมพร   สมสุระ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมิกา  เนินแก้ว
 
1. นางอัมพร   สมสุระ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายมิ่งมงคล  สันตวง
 
1. นางปุณยวีร์  เจริญสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรสุดา  งามนุช
 
1. นายเกชา  สมานไทย
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ประสานรัตน์
2. นายณัฐภัทร  ประทุม
3. เด็กชายธีรพัฒน์  ดีพร้อม
4. เด็กหญิงอภัสรา  ทองปลิว
5. นายอานุภาพ  เรือนมุมทอง
 
1. นายสันติชัย  จันทราช
2. นางสุทธิกานต์  แผงตัน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรา  จันทร์เทศ
2. เด็กชายอภิศักดิ์  บุญร่วม
 
1. นายชานนท์  ผมงาม
2. นายพีระภาพ  คำแก้ว