สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงไทย
 
1. นางสาวสุนันทา  ศิริไสย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สดมสุข
 
1. นางสาววิไลพร  ดอกแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวัลย์ดา  พุ่มเกษม
 
1. นางสาวสุนันทา  ศิริไสย
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรรณพร  หมายสนิท
 
1. นางสาวปวีณา  แก้วฝอย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปิยวัฒน์  จันทร์ครบ
 
1. นางสาวอรทัย  สวัสดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21.5 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สายชุ่มดี
2. เด็กหญิงสุนิษา  ดวงมณี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมประเสริฐ
 
1. นางพัสวีพิชญ์  ภักดีรัตนางกูร
2. นางสาวจงรักษ์  บัวพิจิตร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทิมขาวประเสริฐ
2. เด็กชายโกวิท  ทิณรัตน์
 
1. นางพัสวีพิชญ์  ภักดีรัตนางกูร
2. นายเอกพจน์  หัวเขา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายสุทธิรักษ์  สายชุ่มดี
 
1. นางสาวสายรุ้ง   เรืองสุขสุด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกุมภา  สายรัตน์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สายดวง
3. เด็กชายสุธน  จันทร์ครบ
 
1. นายยุทธชาญชัย  คงนาค
2. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายลือศักดิ์  สดมสุข
 
1. นางสาวจงรักษ์  บัวพิจิตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงศุภพร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79.83 เงิน 10 1. เด็กชายนิโก  มาร์ทิ
 
1. นายวิษณุกร  สดมสุข
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายลือศักดิ์  สดมสุข
 
1. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชรมณี  คงนาค
 
1. นายยุทธชาญชัย  คงนาค
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฏฐินี  สดมสุข
 
1. นายวิษณุกร  สดมสุข
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรนันท์   ชาวหันคำ
 
1. นายวิษณุกร  สดมสุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐินี  สดมสุข
 
1. นายยุทธชาญชัย  คงนาค
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาคภูมิ  อบรม
2. เด็กชายสุุทธิมนต์  สืบมา
3. เด็กหญิงอรพินท์  ศรีลาไลย์
 
1. นางกานดา  เผ่าศิริ
2. นางสาวสายรุ้ง  เรืองสุขสุด
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรนุช  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทร์ครบ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทองเกลี้ยง
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์  นันท์มนัส
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  นอนวิเศษ
2. เด็กหญิงบุญยานุช  เจ้าไทย
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุวินชัย
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์  นันท์มนัส
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐากูร  วงศ์กนก
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ปลื้มสุด
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  วิเชียรรัมย์
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์  นันท์มนัส
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภาพร  เจาะเหมาะ
 
1. นางสาวจงรักษ์  บัวพิจิตร
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภานุพงศ์  บุญเพ็ง
 
1. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ไล้
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอยสีหาไชย
3. เด็กหญิงศรัญญา  จันทร์ครบ
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์  นันท์มนัส