สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเมือง สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงไทย
 
1. นางสาวสุนันทา  ศิริไสย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สดมสุข
 
1. นางสาววิไลพร  ดอกแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกุมภา  สายรัตน์
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สายดวง
3. เด็กชายสุธน  จันทร์ครบ
 
1. นายยุทธชาญชัย  คงนาค
2. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายลือศักดิ์  สดมสุข
 
1. นางสุณี  ลิ้มศิริ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงพัชรมณี  คงนาค
 
1. นายยุทธชาญชัย  คงนาค
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฏฐินี  สดมสุข
 
1. นายวิษณุกร  สดมสุข
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรนันท์   ชาวหันคำ
 
1. นายวิษณุกร  สดมสุข
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาคภูมิ  อบรม
2. เด็กชายสุุทธิมนต์  สืบมา
3. เด็กหญิงอรพินท์  ศรีลาไลย์
 
1. นางกานดา  เผ่าศิริ
2. นางสาวสายรุ้ง  เรืองสุขสุด
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรนุช  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทร์ครบ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ทองเกลี้ยง
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์  นันท์มนัส
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทิมา  นอนวิเศษ
2. เด็กหญิงบุญยานุช  เจ้าไทย
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุวินชัย
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์  นันท์มนัส
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายฐากูร  วงศ์กนก
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ปลื้มสุด
3. เด็กหญิงเกตุสุดา  วิเชียรรัมย์
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์  นันท์มนัส
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ไล้
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ดอยสีหาไชย
3. เด็กหญิงศรัญญา  จันทร์ครบ
 
1. นางพจนาจ  หวลระลึก
2. นางสาววิภาวัลย์  นันท์มนัส