สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชดา  ทับปั้น
 
1. นางพรทิพย์  พัฒนเดชกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สมศรี
 
1. นางพิมลมาศ  ไกรจันทร์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  สมานสุข
2. เด็กหญิงวรรณภา  พุทธานุ
 
1. นายณัฐพล  ยวนจิต
2. นางทัศนีย์  นามยา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายพรเทวา  ภูครองพลอย
 
1. นางชุติมา  แก้วมณีชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงรัฐฎาภรณ์  มะลิทอง
 
1. นางชุติมา  แก้วมณีชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กชายกรกช  ศรีสุภาพ
 
1. นางชุติมา  แก้วมณีชัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.85 เงิน 9 1. เด็กชายปุณณวิทย์  ศรีพรหมทอง
 
1. นายณัฐพล  ยวนจิต
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71.71 เงิน 15 1. เด็กหญิงปรารถนา  พูลสวัสดิ์
 
1. นายณัฐพล  ยวนจิต
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายศักดา  ศัตรูพินาศ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จงสูง
 
1. นายเกล้า  ดำแก้ว
2. นางสาววรางคณา  จงกล
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสสรา  สงวนดี
2. เด็กหญิงพรวดี  ดิษดำ
3. เด็กหญิงอทิตยา  เจนถูกใจ
 
1. นางวิภารัตน์  ลัดดาหอม
2. นางอารีย์  หัวเขา
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64.4 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงธรรมสรณ์  ชัยพูน
2. เด็กหญิงสุวนันท์  แย้มศรี
3. เด็กหญิงอรริสา  แก่นแก้ว
 
1. นางภัสสรา  ภาสกานนท์
2. นางสุธาทิพย์  คำวัน