สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชดา  ทับปั้น
 
1. นางพรทิพย์  พัฒนเดชกุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  สมศรี
 
1. นางพิมลมาศ  ไกรจันทร์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายศักดา  ศัตรูพินาศ
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  จงสูง
 
1. นายเกล้า  ดำแก้ว
2. นางสาววรางคณา  จงกล
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสสรา  สงวนดี
2. เด็กหญิงพรวดี  ดิษดำ
3. เด็กหญิงอทิตยา  เจนถูกใจ
 
1. นางวิภารัตน์  ลัดดาหอม
2. นางอารีย์  หัวเขา