สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเพชร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงทิพรัตน  อินเสก
2. เด็กชายอนุวัฒน์  การสมวรรณ์
 
1. นางยุพิน  คุณนุช
2. นางแอนนา   คงแย้ม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงวรรณธนาภรณ์  ดีล้อม
2. เด็กหญิงวรรณภา  ท้าวไทยชนะ
3. เด็กหญิงสุชาดา  เสายอด
 
1. นางจิราภรณ์  ใจเดียว
2. นางรุ่งนภา   ครึ่งมี
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 15 1. เด็กชายกัมพล  ดีล้อม
2. เด็กชายต้องบุญ  เขียวหวาน
3. เด็กชายธีรวัฒน์  โฉมงาม
4. เด็กชายวัชระ  สายทอง
5. เด็กชายเพชร  เปลี่ยนสุข
6. เด็กชายเรืองศิลป์  ศรนรินทร์
 
1. นางยุพิน  คุณนุช
2. นางจิราภรณ์  ใจเดียว
3. นายธนุกูล   คุณนุช
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แข็งการนา
2. เด็กหญิงจันจิรา   เรืองยิ่ง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา   คลายโศก
4. เด็กชายภูวนาท  สุดแสง
5. เด็กหญิงวิภาดา  ดีเลิศ
6. เด็กหญิงไหมฟ้า   โฉมงาม
 
1. นางบุปผกามาศ   ธนูศิลป์
2. นางสาวชลีกร  กระแสเทพ
3. นางสาวรมิดา  ชัยพันธนา