สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สนทอง
2. เด็กหญิงจิรันทร  ทองนรินทร์
3. นางสาวจีรวรรณ  อุดันทร
4. เด็กชายจีรายุทธ  บุญเลิศ
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญหว่าน
6. เด็กหญิงชญานัท  เงางาม
7. เด็กหญิงชนัญญา  พรหมบุตร
8. นายชินวัตร  ยิ่งยอดรัมย์
9. เด็กหญิงญดา  ทองแม้น
10. เด็กชายณรงค์ชัย  ไกรสุข
11. นายณรงค์ฤทธิ์  ปานทอง
12. นางสาวธัญญลักษณ์  แสงดี
13. นายธีรพล  บัวระภา
14. เด็กหญิงนันทพร  ทองแม้น
15. นางสาวนุชธิชา  ดียิ่ง
16. นางสาวน้ำทิพย์  ดำเนินงาม
17. เด็กชายปฏิมา  เหมาะชาติ
18. นางสาวปิยรัตน์  งามเลิศ
19. นางสาวพฤกษา  ดาศรี
20. เด็กหญิงพัชรวิมล  บูรณะ
21. นายมงคล  มณีศรี
22. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ทองแม้น
23. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ภาสดา
24. เด็กหญิงลักขณา  ดียิ่ง
25. นายวิทวัส  นิสัยรัมย์
26. นายวิศรุต  บุตรงาม
27. เด็กหญิงศศิธร  เจริญยิ่ง
28. นายศิริวัฒน์  ประดับศรี
29. เด็กหญิงสิทธิณี  ปานทอง
30. นางสาวสุปราณี  สายบุตร
31. นางสาวสุพัตรา  พวงศรี
32. นางสาวสุพัตรา  บุตรงาม
33. เด็กหญิงสุภาดา  แสวงสุข
34. เด็กหญิงสุภาพร  พุทธหล้า
35. เด็กหญิงอรษา  แสวงสุข
36. นางสาวอรัญญา  เบียแซ
37. เด็กหญิงอินทิรา  โนนสงคราม
38. เด็กหญิงเกศสุดา  อัญญโพธิ์
39. นายเกียรติศักดิ์  แสวงสุข
40. นายเจษฎา  เจริญยิ่ง
 
1. นายธนงศักดิ์  หงษ์อินทร์
2. นางสาวศศิธร  ฉิมงาม
3. นางฤดีวรรณ  หมายกล้า
4. นางมนัชญา  สวยรูป
5. นางศรัญญา  ศิริกุลพาณิชย์
6. นางอรนุช  อวนศรี
7. นางสาวปรางค์ทิพย์  ประดับศรี
8. นางปิยมาภรณ์  หวังมั่น