สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงนวียา  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  จงใจรักษ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  เงางาม
 
1. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
2. นายปราโมทย์  กรวยทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายชูเดช  บูรณะ
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เสริมสุข
3. เด็กชายอัครชัย  เถกิงสุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
2. นายศักนรินทร์  บูรณะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ทรงศรี
2. เด็กชายธนพล  ลุนคำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายปรัชญา  โพธิ์แก้ว
2. เด็กชายสหชัย  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายสกุลไทย  ยางงาม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนคินทร์  เดือนเพ็ง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทรงศรี
 
1. นายสกุลไทย  ยางงาม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 8 1. เด็กชายสิทธิพจน์  บูรณะ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  สกุลทอง
 
1. นายสกุลไทย  ยางงาม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงมาริษา  มั่งมี
 
1. นางวิยะดา  สุยคง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงนภัสรพี  สวนงาม
2. เด็กชายภาณุวัตร  สติภา
 
1. นางประถม  คะเณมา
2. นางจันทร์เพ็ญ  สวนงาม
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  มั่งมี
2. เด็กชายตรีรัตน์  มะสีมะลี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ด้วงลำพันธ์
 
1. นางนริศรา  สาแก้ว
2. นายศัพท์  แก้วสุข
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายนที  โพธิ์ศรี
 
1. นายสกุุลไทย  ยางงาม