สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงนวียา  เจริญยิ่ง
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  จงใจรักษ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  เงางาม
 
1. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
2. นายปราโมทย์  กรวยทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 79.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนคินทร์  เดือนเพ็ง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ทรงศรี
 
1. นายสกุลไทย  ยางงาม
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  มั่งมี
2. เด็กชายตรีรัตน์  มะสีมะลี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ด้วงลำพันธ์
 
1. นางนริศรา  สาแก้ว
2. นายศัพท์  แก้วสุข