สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกพระ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายชูเดช  บูรณะ
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เสริมสุข
3. เด็กชายอัครชัย  เถกิงสุข
 
1. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
2. นายศักนรินทร์  บูรณะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ทรงศรี
2. เด็กชายธนพล  ลุนคำ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เฉลียวศิลป์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงมาริษา  มั่งมี
 
1. นางวิยะดา  สุยคง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงนภัสรพี  สวนงาม
2. เด็กชายภาณุวัตร  สติภา
 
1. นางประถม  คะเณมา
2. นางจันทร์เพ็ญ  สวนงาม
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กชายนที  โพธิ์ศรี
 
1. นายสกุุลไทย  ยางงาม