สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเกาะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 16 1. เด็กชายพลธศักดิ์  สังขพงษ์
 
1. นายนววิธ  นิลแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78.8 เงิน 15 1. เด็กหญิงดลยา  ใสดี
2. เด็กหญิงประภาสิริ  พิชนาหะรี
3. เด็กชายพิพัฒน์  จันนุบิน
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทั่วดี
5. เด็กชายวัชรพล  เอี่ยมสะอาด
6. เด็กชายวันเฉลิม  วงค์คล่อง
7. เด็กชายศุภกฤต  สีดาจันทร์
8. เด็กชายศุภชัย  พิมพ์สระเกตุ
9. เด็กชายสุรชัย  บุญเลิศ
10. เด็กชายอนุชา  กฤษทอน
 
1. นายบัญญัติ  วันไทย
2. นายชัยพล  ศรีวิเศษ
3. นางสาวลัดดา  ดอกเครือ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลธาร  วันไทย
2. เด็กหญิงดุสิตา  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กชายธีรภัทร  สินมาก
4. เด็กหญิงปภัสสรณ์  ชินเพ็ชร
5. เด็กหญิงมนต์นภา  เสาชัย
6. เด็กหญิงเสาวภา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวลัดดา  ดอกเครือ
2. นายชัยพล  ศรีวิเศษ
3. นายบัญญัติ  วันไทย