สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเกาะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 78.8 เงิน 15 1. เด็กหญิงดลยา  ใสดี
2. เด็กหญิงประภาสิริ  พิชนาหะรี
3. เด็กชายพิพัฒน์  จันนุบิน
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทั่วดี
5. เด็กชายวัชรพล  เอี่ยมสะอาด
6. เด็กชายวันเฉลิม  วงค์คล่อง
7. เด็กชายศุภกฤต  สีดาจันทร์
8. เด็กชายศุภชัย  พิมพ์สระเกตุ
9. เด็กชายสุรชัย  บุญเลิศ
10. เด็กชายอนุชา  กฤษทอน
 
1. นายบัญญัติ  วันไทย
2. นายชัยพล  ศรีวิเศษ
3. นางสาวลัดดา  ดอกเครือ