สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรัตนาการ  บรรเทากุล
 
1. นางสาววรรณวิมล  จิตหาญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  อินตา
 
1. นางสาววรรณวิมล  จิตหาญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  จินพละ
 
1. นางสาวญาตินันท์   เสนคราม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนินนาท  แก้วบุญศรี
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชำนาญงาม
3. เด็กหญิงสุชาดา  งามแพง
 
1. นางปลั่งศรี  ศรียะนัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จินพละ
2. เด็กชายอภิวันท์  บุญสุข
3. เด็กหญิงเบญจมาส  ยาใจ
 
1. นางปลั่งศรี  ศรียะนัย
2. นายมีสง่า  ขาวงาม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  จินพละ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  พนารินทร์
 
1. นายดิลก  พิมพ์วันวงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงอรัญญา  พิมพ์วันวงศ์
 
1. นางเจนจิรา  พ่อค้า
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  จินพละ
 
1. นางเจนจิรา  พ่อค้า
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. นางสาวธนาภรณ์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางเจนจิรา  พ่อค้า
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายเฉลิมชัย  พันธ์อินทร์
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีแก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอุไรพร  ไชยภักดิ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงวราภรณ์  จินพละ
 
1. นางสาวพิมลรัตน์  คงนาค
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายนฤปนาถ  ชัยภา
2. เด็กชายภูวนาถ  บุญขาว
 
1. นายมีสง่า  ขาวงาม
2. นายสันติพงษ์  สำอางค์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒินันท์  บุญสุข
 
1. นางเจนจิรา  พ่อค้า