สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคาละแมะ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  อินตา
 
1. นางสาววรรณวิมล  จิตหาญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  จินพละ
2. เด็กชายอภิวันท์  บุญสุข
3. เด็กหญิงเบญจมาส  ยาใจ
 
1. นางปลั่งศรี  ศรียะนัย
2. นายมีสง่า  ขาวงาม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กหญิงอรัญญา  พิมพ์วันวงศ์
 
1. นางเจนจิรา  พ่อค้า
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายเฉลิมชัย  พันธ์อินทร์
 
1. นางสาวปิยะนุช  ศรีแก้ว
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายนฤปนาถ  ชัยภา
2. เด็กชายภูวนาถ  บุญขาว
 
1. นายมีสง่า  ขาวงาม
2. นายสันติพงษ์  สำอางค์