สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวภา  พันเนตร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จันทะศร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายธนพิพัฒน์  สถิตเวช
2. เด็กชายไตรสิทธิ์  รติกุลวงศ์
 
1. นายนิคม  อุไร
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงวันนิสา  วงษ์สาลี
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ขาวดี
 
1. นางปราณี  สุขใส
2. นางพัฒนพร  ยิ่งใจกล้า
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมโสฬส
2. เด็กหญิงชาลิสา  โกรธกล้า
3. เด็กหญิงฐิติมา  เฉลียวฉลาด
4. เด็กหญิงสิริกร  มุมทอง
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญรอด
6. เด็กหญิงอรวรรณ  เหมาะหมาย
 
1. นางสาวทิพวรรณ  เครือจันทร์
2. นางสาวยลดา  บุญเลื่อน
3. นางสาวธัญยรักษ์  เปรียบกล้า
4. นางสาวณัฐวีร์  ประจุทรัพย์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  บรรลือทรัพย์
2. เด็กชายณัฐภัทร  บัวสาย
3. เด็กชายสิปปกร  จับไวดี
 
1. นางกัญญา  บุญขาว
2. นางเครือวัลย์  สายกระสุน
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.4 ทอง 6 1. เด็กชายทิวา  ใจองอาจ
2. เด็กชายภควัต  ขวัญมิ่ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จันทะศร
2. นางสาววิไลภรณ์  สอนอาจ
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวพล  แพงแก้ว
2. เด็กชายปวริศ  ตนตรง
3. เด็กชายสิริกร  เปรียบกล้า
 
1. นางกัญญา  บุญขาว
2. นางเครือวัลย์  สายกระสุน