สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคาบ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายธนพิพัฒน์  สถิตเวช
2. เด็กชายไตรสิทธิ์  รติกุลวงศ์
 
1. นายนิคม  อุไร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงวันนิสา  วงษ์สาลี
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ขาวดี
 
1. นางปราณี  สุขใส
2. นางพัฒนพร  ยิ่งใจกล้า