สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเบญจพร  จำนงเพียร
 
1. นายพิทักษ์  จำปี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 14 1. เด็กชายรุ่งทวี  มะโนชาติ
2. เด็กชายศราวุธ  จันทร์หอม
 
1. นางสาววิภาพร  วิมุล
2. นางทองวัน  จำปี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอโณทัย  บุญโต
2. เด็กหญิงเทพธิดา  แก้วสง่า
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  มะลิ
 
1. นางสาวสายพิณ  มังษะชาติ
2. นายพิทักษ์  จำปี
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเปรมมิกา  พรมมีสา
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ   ฤทธิกฎ