สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โกยรัมย์
 
1. นางสาวอิสรีย์  ฉัตรพิทักษ์กุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 4 1. เด็กชายวชิรวิทย์  นกพรม
 
1. นางสาวจุลีรัตน์  ตุพิมาย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 78.2 เงิน 10 1. เด็กหญิงกมลชนก    พรหมธาระ
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา   ผิวเอี่ยม
3. เด็กหญิงณัชริดา   สุขล้อม
4. เด็กหญิงดาวนิล  มิรัมย์
5. เด็กหญิงธนัญญา   การัมย์
6. เด็กหญิงนัฐนิชา    พรมงาม
7. เด็กหญิงประกายแก้ว    หมายกล้า
8. เด็กหญิงปัญญาพร   พรหมสวัสดิ์
9. เด็กหญิงภณิตา   งามเลิศ
10. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ชนะทะเล
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์   นาคำมูล
12. เด็กหญิงฬียาพร   ขันติวงศ์
13. เด็กหญิงอรอุมา   ปะนะพุทโธ
14. เด็กหญิงอลิสา   บำเพ็ญเพียร
15. เด็กหญิงแพรวา  ซ่อมทอง
 
1. นางอรอนงค์  วัฒนโกศล
2. นางสาวสุนิษา   สุวรรณจักร์
3. นางสาวสุพัตรา  สีน้อย
4. นายธนะเมศฐ์  จีระกมลศักดิ์