สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอโค สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภาพร  บุหงา
2. เด็กหญิงนิติภา  บุหงา
 
1. นางวราภรณ์  ทองเพชร
2. นางสาวเกษศิรินทร์  เพ็ญสวรรค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายพิชญุตม์  กล้าหาญ
2. เด็กชายวิรุฬห์  การัมย์
3. เด็กหญิงศุกร์พรรษา  เพิ่มทรัพย์
 
1. นางวราภรณ์  ทองเพชร
2. นายกฤษดา  โตพฤกษา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายขวัญชัย  ทองเปิง
2. เด็กหญิงจันทกานต์  ใบเงิน
3. เด็กชายพิทักษ์พงษ์   มณีใส
4. เด็กหญิงพุ่มพวง  เชิดสุข
5. เด็กชายวิรุฬ  อุทัยรัมย์
 
1. นางสาวอิสรีย์  ฉัตรพิทักษ์กุล
2. นางณัชนันทน์  ภาสดา
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พวงศรี
2. เด็กหญิงดวงจันทร์   พรมงาม
3. เด็กหญิงธนภรณ์   ผ่องแผ้ว
4. เด็กหญิงพรทิพย์   วอนรัมย์
5. เด็กหญิงยายี   คงสุข
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แสงทอง
 
1. นางเลขา  ศรัณย์ธรรมกุล
2. นางธราพร  จึ้เพชร
3. นางวราภรณ์   ทองเพชร
4. นางสาวอิสรีย์  ฉัตรพิทักษ์กุล
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   พินนาพิเชษฐ
2. เด็กหญิงณัชริดา   สุขล้อม
3. เด็กหญิงณัฐชิดา    พวงศรี
4. เด็กหญิงดวงจันทร์   พรมงาม
5. เด็กชายถิรวิทย์    สายศร
6. เด็กชายธนกร   พันพุก
7. เด็กหญิงธนภรณ์   ผ่องแผ้ว
8. เด็กหญิงพรทิพย์   วอนรัมย์
9. เด็กหญิงพัชริดา   ภาพันธ์
10. เด็กหญิงยายี   คงสุข
11. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แสงทอง
12. เด็กหญิงศศิวิมล   สิงห์กวาง
13. เด็กหญิงสิดารัตน์  เสียงวังเวง
 
1. นางเลขา  ศรัณย์ธรรมกุล
2. นายสันทัด  เศรษฐประสงค์
3. นายธนะเมศฐ์  จีระกมลศักดิ์
4. นางสุณี  ขันแก้ว
5. นายตะวัน  พรมสีใหม่
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82.71 ทอง 5 1. เด็กชายจาตุรงค์  พะนอนเขต
2. เด็กชายณัฐภัทร  บัวซ้อน
3. เด็กชายธนกฤต   เรืองศิริ
4. เด็กชายปัญญา   นะรอนรัมย์
5. เด็กชายสุทัศน์   สีสนมาก
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสุณิสา  ทองบาง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   ลาภสาร
2. เด็กหญิงเบญญาทิพย์   วรรณมานะ
 
1. นางณัชนันทน์   ภาสดา
2. นางสาวมณีรัตน์  แสงพงษ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงมินตรา   จันทร์หอม
2. เด็กหญิงวาสินี  พอกจันทร์
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  สุ่มอินทร์
 
1. นางจันทร์เพชร  ลักขษร
2. นายธนะเมศฐ์  จีระกมลศักดิ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงนิรมล   เขตพลกรัง
2. เด็กหญิงพัณณิดา    สายศร
3. เด็กหญิงอัญญรัตน์   ยิ่งมี
 
1. นางจันทร์เพชร  ลักขษร
2. นางบานชื่น  บุญญา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันทภา   สุขล้อม
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุภาพ
3. เด็กหญิงอรจิรา   บำรุงศรี
 
1. นางจันทร์เพชร  ลักขษร
2. นางสาวชลิตา  พละศักดิ์