สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.6 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกอร  ดาศรี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาศรี
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ดาศรี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นใจ
5. เด็กหญิงนคประภา  ดาศรี
6. เด็กหญิงปวีณา  พละสาร
7. เด็กหญิงพรนภา  ดาศรี
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดาศรี
9. เด็กหญิงวนิดา  เงางาม
10. เด็กหญิงเพทาย  มันสลาย
 
1. นายวีระชัย  ดำเนินงาม
2. นายบุญธรรม  ดาศรี
3. นายพิศาล  พงศ์พิพัฒน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญพร  มั่นใจ
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  อินตาโย
 
1. นางสุชาดา   แก้วษเกษ
2. นายพิศาล  พงศ์พิพัฒน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  เหลาคม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาศรี
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ดาศรี
 
1. นางอัญชุลี  วันคำ
2. นางสาวพงษ์พิกุล  ดาศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.5 ทอง 5 1. เด็กชายชนินทร  อ่านคำเพชร
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทฐณี  ดาศรี
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.14 ทอง 7 1. เด็กหญิงสาริยา  จันดี
 
1. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิง พิชชา   เกตุสุวรรณ
2. เด็กหญิงจันยวรรธน์  ดาศรี
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาศรี
4. เด็กหญิงอุษณา  ผิวงาม
5. เด็กหญิงเอมภิการ์  คุณมี
6. เด็กหญิงเอวิกา  ดำเนินงาม
 
1. นางสุชาดา  แก้วษเกษ
2. นางณัฏฐณิชา  หม้อทอง
3. นางอัญชุลี  วันคำ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ทองเลิศ
2. เด็กชายดวงกมล   ยอดสิงห์
3. เด็กชายธรรมศาสตร์  ดาศรี
4. เด็กชายภัคจิรา  ดาศรี
5. เด็กชายภัคธีมา  ดาศรี
6. เด็กชายยุทธนา  ดาศรี
 
1. นายพิศาล  พงศ์พิพัฒน์
2. นางอัษฎาพร  พงศ์พิพัฒน์
3. นายเสริมพงษ์  ดาศรี
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.99 เงิน 10 1. เด็กชายธนวันต์  สว่างศรี
2. เด็กหญิงรจนา  สำลี
 
1. นายวีระชัย  ดำเนินงาม
2. นางอัญชุลี  วันคำ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กชายภัทรพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นายวีระชัย  ดำเนินงาม