สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญพร  มั่นใจ
2. เด็กหญิงเกวรินทร์  อินตาโย
 
1. นางสุชาดา   แก้วษเกษ
2. นายพิศาล  พงศ์พิพัฒน์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 78.66 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  เหลาคม
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาศรี
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ดาศรี
 
1. นางอัญชุลี  วันคำ
2. นางสาวพงษ์พิกุล  ดาศรี
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิง พิชชา   เกตุสุวรรณ
2. เด็กหญิงจันยวรรธน์  ดาศรี
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาศรี
4. เด็กหญิงอุษณา  ผิวงาม
5. เด็กหญิงเอมภิการ์  คุณมี
6. เด็กหญิงเอวิกา  ดำเนินงาม
 
1. นางสุชาดา  แก้วษเกษ
2. นางณัฏฐณิชา  หม้อทอง
3. นางอัญชุลี  วันคำ
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.99 เงิน 10 1. เด็กชายธนวันต์  สว่างศรี
2. เด็กหญิงรจนา  สำลี
 
1. นายวีระชัย  ดำเนินงาม
2. นางอัญชุลี  วันคำ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 13 1. เด็กชายภัทรพล  ศรีสุวรรณ
 
1. นายวีระชัย  ดำเนินงาม