สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงนฤมล  มั่นหมาย
 
1. นางจุไรรัตน์  ศิริศุภรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  มั่นหมาย
 
1. นายเสมือน  สุขยา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนิรมล  แสนกล้า
 
1. นายเสมือน  สุขยา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สุขยา
 
1. นายเสมือน  สุขยา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ดวงเวา
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุขยา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองบ่อ
 
1. นางสาวเบญญาภา  สมพงษ์
2. นางทิพาพร  คงบุญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิตรลดา  วรรณมานะ
2. นางสาวฐิติญา  สิทธิกรณ์
3. เด็กหญิงสุวิภา  สุขยา
 
1. นางสาวเบญญาภา  สมพงษ์
2. นายเสมือน  สุขยา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 13 1. เด็กหญิงธัญญาพร  แสนกล้า
 
1. นางทิพาพร  คงบุญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  สุขยา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  แสนกล้า
 
1. นางสุมาลี  ปานทอง
2. นางสมพร  สมานมิตร