สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  ยันตะเคียน
 
1. นางวาสนา  รวยสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไพลิน  ไชยราช
 
1. นางวาสนา  รวยสูงเนิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายทักดนัย  ปิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงภคนันท์  เตชะวัชราภัยกุล
3. เด็กหญิงอลิษา  กมลสาร
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ศาลาทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงครองขวัญ  อุตราศรี
2. เด็กหญิงรัตนากร  ภูมี
3. เด็กหญิงเกวลี  จันทร์แสตมป์
 
1. นางพวงเพ็ญ  ดวงใจ
2. นางสาวสิริรักษ์  ศาลาทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนากร  ภูมี
2. เด็กหญิงหยอดฝน  พรหมภักดี
3. เด็กหญิงเกวลี  จันทร์แสตมป์
 
1. นางพวงเพ็ญ  ดวงใจ
2. นางสาวสิริรักษ์  ศาลาทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายพัฒน์พงษ์กร  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงภัทสิตา  สวัสดิชัย
 
1. นางทัศนีย์  เจนขนบ
2. นายราชวัตร  บุญแก้ว
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัชพล  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วม่วง
 
1. นางพวงเพ็ญ  ดวงใจ
2. นายพิสิษฐ์  ฉิมมาลี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรชัย  บุตรชุมแสง
2. เด็กชายศรายุธ  แสนเลิศ
 
1. นายพิสิษฐ์  ฉิมมาลี
2. นางสาวสิริรักษ์  ศาลาทอง