สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะเนก สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไพลิน  ไชยราช
 
1. นางวาสนา  รวยสูงเนิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 11 1. เด็กชายพัฒน์พงษ์กร  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงภัทสิตา  สวัสดิชัย
 
1. นางทัศนีย์  เจนขนบ
2. นายราชวัตร  บุญแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัชพล  เพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  แก้วม่วง
 
1. นางพวงเพ็ญ  ดวงใจ
2. นายพิสิษฐ์  ฉิมมาลี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพรชัย  บุตรชุมแสง
2. เด็กชายศรายุธ  แสนเลิศ
 
1. นายพิสิษฐ์  ฉิมมาลี
2. นางสาวสิริรักษ์  ศาลาทอง