สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  พูนศรี
 
1. นางสาวปองจิตร์  บุราคร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปภัสรา   พูนศรี
2. เด็กหญิงอารยา  ดาราเย็น
 
1. นางสาวกรรณิกาณ์  บุญยง
2. นายวินัย  สมหอม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคุณิตา  ภาคสุภาพ
2. เด็กหญิงยวมนต์  บุญลับ
 
1. นายชาติชาย  อนุพันธ์
2. นางสาวกรรณิกาณ์  บุญยง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชัยธัช  ดาราเย็น
2. เด็กหญิงนลินภัสร์  บุญโต
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสประดับ
 
1. นางเบญจวรรณ  เปรี้ยงกระโทก
2. นางสาวชุติมา  วิยาสิงห์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ธิคำมา
2. เด็กชายอนุทัย  ป้านทอง
 
1. นางเบญจวรรณ  เปรี้ยงกระโทก
2. นางสาวทิพดี  บุญมาก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายทักษิณ  ปิ่นหอม
 
1. นายอนนท์  คุณุรัตน์
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 56.8 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายฐิติวัชร์  ยงเพชร
2. เด็กชายวีรยุทธ   ชัยสนาม
3. เด็กชายศราวุฒิ   เมืองสุข
 
1. นางกนกอนงค์   มะโนชาติ
2. นางเขมิกา  ตรีวรเมธากุล