สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขอนแก่น สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปภัสรา   พูนศรี
2. เด็กหญิงอารยา  ดาราเย็น
 
1. นางสาวกรรณิกาณ์  บุญยง
2. นายวินัย  สมหอม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายชัยธัช  ดาราเย็น
2. เด็กหญิงนลินภัสร์  บุญโต
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสประดับ
 
1. นางเบญจวรรณ  เปรี้ยงกระโทก
2. นางสาวชุติมา  วิยาสิงห์
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 56.8 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายฐิติวัชร์  ยงเพชร
2. เด็กชายวีรยุทธ   ชัยสนาม
3. เด็กชายศราวุฒิ   เมืองสุข
 
1. นางกนกอนงค์   มะโนชาติ
2. นางเขมิกา  ตรีวรเมธากุล