สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีดา
2. เด็กหญิงมณฑา  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงวนิษา  พินิจ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สวัสดี
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สีดา
 
1. นางสาวพัชนิดา  เจือจันทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82.8 ทอง 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สาลี
2. เด็กชายกิตติพงศ์  อรชัย
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปิ่นทอง
4. เด็กหญิงนงนภัส  บุญรัตน์
5. เด็กชายภูวนัตถ์  ลำสมุทร
6. เด็กหญิงศศิประภา  นาครินทร์
7. เด็กชายสายฟ้า  ยืนยง
8. เด็กชายอภิศักดิ์  สมฤทธิ์
9. เด็กหญิงอภิษฎา  ดีสม
10. เด็กหญิงไปรญา  บุญยงค์
 
1. นางสาววณิชชา  ไชโย
2. นางลลิตกร  แก้วงาม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรยุทธ  ใยชื่น
 
1. นางสาวพัชนิดา  เจือจันทร์