สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงวีรนุช  ศรีพรหม
 
1. นางนวลพรรธน์  อัมพรอบมาลี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 16 1. เด็กชายธนากร  บูรณะ
2. เด็กหญิงพีรดา  พิมพ์ทอง
 
1. นางอรุณี  วิชาเกวียน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธนาวุฒิ  อินทร์หมอ
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ปานทอง
 
1. นางพวงพันธุ์  แสนกล้า
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.14 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จินดาศรี
 
1. นางสาวปิยะธิดา  แท่นแก้ว
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุกฤตา  มั่นหมาย
2. เด็กหญิงสุพัดชา  นนทโครต์
3. เด็กชายอนุชิด  ปานทอง
 
1. นางบุญเรือง  หาสุข
2. นางสุวรรณี  เพ็งวิชัย