สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขนวน สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนากาญจน์  เลาเลิศ
2. เด็กชายสิรภัทร  คำพันชนะ
 
1. นางวิภาวรรณ  สามสี
2. นางสาวสุวรรณสาม  หงษ์งาม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สันทาลุนัย
2. เด็กหญิงนฤมล  พิลา
3. เด็กหญิงปริญญา  กินรีโดน
4. เด็กหญิงวรกานต์  ยวงเทียน
5. เด็กหญิงวรรณวิษา  เลาเลิศ
6. เด็กหญิงวรรณิภา  ดียิ่ง
7. เด็กหญิงวันนิดา  วันโสภา
8. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  เจนตะคุ
9. เด็กหญิงอรพินท์  พันพะม่า
10. เด็กหญิงอารีญา  โปรัมย์
 
1. นายประเดิม  เทพวงษ์
2. นายบุญมี  คันทะนาค
3. นางราตรี   สมเพาะ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศรเทพ  นิลทัย
 
1. นางดรุณี  บุญต่าง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.2 ทอง 7 1. เด็กชายธีระพงศ์  คำพันชนะ
2. เด็กชายองค์แหวน  สระแก้ว
 
1. นางสาวพรรณทิพา  แพทย์มด
2. นายบุญมี  คันทะนาค