สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทวีสุข
2. เด็กหญิงนฤมล  เงินกรม
 
1. นางสาวนิติกาญจน์  อิสราพิพัฒน์
2. นายวิริยะ  พงษ์พันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงดวงกมล  เปลื้องกลาง
 
1. นางดวงรัตน์  ดวงดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบูรณ์นภพ  ปรากฏมาก
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กชายพงศ์ณวัฒน์  ล้ำเลิศ
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมู่ดี
 
1. นายประจักษ์  คมขำ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  งามสัน
2. เด็กหญิงนงนภัส  วชิมาเภท
3. เด็กหญิงสิริกร  เพียรธรรม
 
1. นางกมลรัตน์  ใจมนต์
2. นางสาวทิฆัมพร  ฉลาดล้น