สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแกน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขสาย
2. เด็กชายหฤพล  ศรกล้า
 
1. นางนัฎฐินี  แสงกล้า
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงสุกใส
2. เด็กชายประภัสร์  เสาพึ่งดี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กิ่งจันทร์
4. เด็กหญิงโฟล์คซอง  ปันหอม
5. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  เสาพึ่งดี
 
1. นางมณี  วงษ์ฉลาด
2. นางธนัฏฐา  อยู่สบาย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายสมชาย  จอมประโคน
 
1. นางคุมทรัพย์  บุญประสิทธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง 6 1. เด็กชายชัยบดินท์  พันสุเภาดี
 
1. นางธนัฏฐา  อยู่สบาย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.67 ทอง 7 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  แถบทอง
 
1. นางธนัฏฐา  อยู่สบาย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงกิตติมา  สุขพราว
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรมเสนา
3. เด็กหญิงอรัญญา   สุขวิเศษ
 
1. นางคุมทรัพย์  บุญประสิทธิ์
2. นางสาวจีราภร  ชมบุญ