สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว สพป. สุรินทร์ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   พูนทอง
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์   คุชิตา
3. เด็กหญิงปรียาวรรณ  โพธิ์คำ
 
1. นายกำพล  เจริญสวัสดิ์
2. นางสาวสุชาดา  ศรีจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  อุตมะ
2. เด็กหญิงพิญดา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงศิริวิมล  นาถาดทอง
 
1. นางสาวกมลชนก  พันธมาศ
2. นายประมุข  อาจภักดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 99.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  วงษ์ดี
2. เด็กชายสนธยา  ชัยภา
 
1. นางสาวกมลชนก  พันธมาศ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  งามนัก
2. เด็กหญิงมนตรา  พงษ์วัน
3. เด็กหญิงวรรณิภา  ฮงทอง
4. เด็กหญิงศิริสุดา  บุญภา
5. เด็กหญิงสมประสงค์  กระสังข์
 
1. นางสาวสุชาดา  ศรีจันทร์
2. นางสาวนารี  บุญเรือง
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กชายธนโชติ  งามนัก
2. เด็กชายเทพวิจิตร  พงษ์พันธ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สาลีพรม
 
1. นายกำพล  เจริญสวัสดิ์
2. นางสาวสุชาดา  ศรีจันทร์